Privacy Statement

Princen Personenvervoer B.V.  vindt het van groot belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten, relaties en medewerkers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Princen Personenvervoer B.V. houdt zich hierbij aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Omgang met persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over uw identiteit of die naar u herleidbaar zijn. U deelt persoonsgegevens met ons als u klant bij ons bent. Welke persoonsgegevens wij van u gebruiken, is afhankelijk van welke dienst(en) u bij ons afneemt of waarvoor u toestemming heeft gegeven. Denk bijvoorbeeld aan uw naw-gegevens, telefoonnummer, IBAN of e-mailadres.

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor uitvoering van de door uw aangevraagde dienstverlening en voor het voldoen aan de wettelijke plicht.

Wij slaan persoonsgegevens uitsluitend op op eigen servers en netwerken.

Verstrekking aan derden

In principe delen wij uw persoonsgegevens niet met derden. Dat doen wij alleen als daar een goede reden voor is, als wij toestemming hebben of als dat op basis van wet- of regelgeving verplicht is. Met bedrijven dien uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Princen Personenvervoer B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Soms zijn wij verplicht om op grond van wettelijke verplichtingen persoonsgegevens te verstrekken aan opsporingsinstanties. Dit doen wij alleen indien wij hiertoe specifiek verzocht worden.

Beveiliging en datalekken

Ondanks alle goede beveiliging en het maken van duidelijke afspraken blijft er altijd een risico op een datalek. Er is een procedure opgesteld waarin wordt toegelicht hoe moet worden gehandeld bij een datalek. Het belangrijkste is dat eenieder bij een datalek of bij twijfel over een datalek dit direct meldt via privacy@princen.com. In sommige gevallen moet een melding worden gedaan bij de AP en deze melding moet binnen 72 uur worden gemaakt. Op het moment dat wij een verwerker zijn moet dit vaak binnen 24 uur worden gemeld bij de verwerkingsverantwoordelijke zodat deze voldoende tijd heeft om onderzoek te doen voordat deze een melding moet maken bij de AP. Daarnaast kan het zijn dat de betrokkenen geïnformeerd moeten worden over het datalek.

De directie houdt een incidentenregister  bij waarin alle incidenten m.b.t. persoonsgegevens, datalekken en beveiligingslekken worden geregistreerd.

Hebt u een datalek ontdekt?

Hebt u via onze website toegang tot vertrouwelijke gegevens (zoals persoonsgegevens) die niet voor u bestemd zijn? Of zijn er bijvoorbeeld documenten met persoonsgegevens naar u verzonden die een andere persoon betreffen? Meld dit dan zo snel mogelijk door een e-mail te sturen naar privacy@princen.com.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Princen Personenvervoer B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@princen.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Princen Personenvervoer BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bewaartermijn persoonsgegevens

Princen Personenvervoer BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Verder houden wij rekening met wettelijke bewaartermijnen. Deze verschilt per situatie maar in de meeste gevallen hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. We onthouden bijvoorbeeld via een cookie wat u eerder gedaan hebt op deze website, zodat u dat bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft te doen.

Waarom gebruiken wij cookies?

  • Om de website beter te laten functioneren
  • Om het gebruik van de website makkelijker te maken
  • Om te meten of bezoekers gemakkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website

Wijzigingen van het privacy statement

Aangezien wij onze dienstverlening en website steeds willen verbeteren kan het zijn dat de privacyverklaring af en toe wordt aangepast. Wij publiceren de aangepaste versies op de website en geven een versienummer mee.